mandag - fredag
09:00 - 17:00
Ring til os
+45 2825 2959
Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Kondrup Consulting ApS, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Kondrup Consulting ApS, medmindre Kondrup Consulting ApS udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Kondrup Consulting ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Kondrup Consulting ApS forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Kondrup Consulting ApS har angivet, alene skønsmæssige. Kondrup Consulting ApS ydelser er beskrevet i aftalebrevet.

Stemmer Kondrup Consulting ApS aftalebrev ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af aftalebrevets indhold.

Såfremt Kondrup Consulting ApS udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Kondrup Consulting ApS være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Kondrup Consulting ApS opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Kondrup Consulting ApS ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol

Kondrup Consulting ApS er omfattet af den danske revisorlovgivnings og anden gældende lovgivning og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Kondrup Consulting ApS er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som Kondrup Consulting ApS modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Kondrup Consulting ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Kondrup Consulting ApS angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Såfremt Kondrup Consulting ApS har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Kondrup Consulting ApS berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

  • Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
  • Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
  • Omstændighederne kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt månedligt. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til gældende lovgivning pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Kondrup Consulting ApS konto i pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Kondrup Consulting ApS er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Kondrup Consulting ApS.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Kondrup Consulting ApS med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Kondrup Consulting ApS er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Kondrup Consulting ApS påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Kondrup Consulting ApS leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Kondrup Consulting ApS forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Kondrup Consulting ApS med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Kondrup Consulting ApS som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Kondrup Consulting ApS er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

Kondrup Consulting ApS ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/aftalebrevets indgåelse.

Kondrup Consulting ApS ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Kondrup Consulting ApS.

Kondrup Consulting ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Kondrup Consulting ApS kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Kondrup Consulting ApS.

Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Kondrup Consulting ApS eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Kondrup Consulting ApS.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse

I henhold til hvidvasklovgivningen skal Kondrup Consulting ApS oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Kondrup Consulting ApS skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser. I tilfælde af mistanke om hvidvask, som Kondrup Consulting ApS ikke kan afkræfte, er Kondrup Consulting ApS forpligtet til at underrette SØIK.

De oplysninger, Kondrup Consulting ApS har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, Kondrup Consulting ApS vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. Kunden har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

Kondrup Consulting ApS er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Kondrup Consulting ApS videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Kondrup Consulting ApS kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til SØIK.

Lovvalg og værneting

Kondrup Consulting ApS ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Kondrup Consulting ApS hovedkontor, som aftalt værneting.

Øvrige dokument og opdatering

Der henvises i øvrigt til Kondrup Consulting ApS’ Databeskyttelsespolitik, der er at finde på hjemmesiden.

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik. Den til enhver tid gældende politik kan downloades fra vores hjemmeside.